Фотомясто - много за фотографията под един покрив ·

Общи условия


1. Въведение

Общите условия за ползване уреждат взаимоотношенията между потребителите на настоящия сайт (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и www.fotomiasto.com./наричан по-долу ФотоМясто/

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във ФотоМясто или използва услугите със свободен общ достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване му, от първоначалното влизане в сайта до напускането му, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане, и изтичане на гаранционния срок на продукта.

2. Права и задължения на ФотоМясто

ФотоМясто предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.

ФотоМясто има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.

ФотоМясто има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.

ФотоМясто има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.

3.Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на ФотоМясто в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на ФотоМясто.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: info@photo-place.org

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че служителите на ФотоМясто, в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. Предоставянето на лични данни в рамките на ФотоМясто е необходимо за регистрация, оформяне и изпращане на поръчките, направени чрез електронния магазин на системата или формите за поръчки на услуги, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.н. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от ФотоМясто.

4. Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на ФотоМясто е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.нт. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от ФотоМясто.

ФотоМясто няма да разпространява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България случаи.

Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до:info@photo-place.org

5. Съдържание в сайта и информация за продуктите

Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число и в сайта на ФотоМясто, крият потенциални рискове. ФотоМясто Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ФотоМясто поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от ФотоМясто има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

Въпреки че ФотоМясто полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което ФотоМясто не носи отговорност. ФотоМясто не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата. ФотоМясто не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

6. Поръчка

Към момента можете да осъществите поръчка на продукт и/или услуга от електронния магазин на системата само чрез предвидената за това форма на ФотоМясто

Процесът на поръчване се състои от няколко лесни стъпки: изберете желания/те продукти – те ще бъдат отбелязани във Вашата кошница; потвърдете поръчката си (нужна е специална регистрация); отбележете, че приемате общите условия на продажбата; изчакайте телефонно потвърждение от оператора на ФотоМясто.

Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ и ФотоМясто.

Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени на посочения от Вас адрес от куриерска компания СПИДИ с наложен платеж.

От съображения за бързина и сигурност, ФотоМясто изисква при поръчка трите имена на ПОТРЕБИТЕЛЯ, точния адрес за доставка, телефонен номер, на който можете да бъдете открити в рамките на работното време за лично потвърждение на поръчката, електронен адрес, данни за фирмата за издаване на фактура.

Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва ФотоМясто с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи извършени от ФотоМясто във връзка с това, включително но не само при евентуален опит за доставка.

 

7. Цени

Цените, обявени чрез ФотоМясто, са в български лева за единична бройка за стоките и за част от услугите. За част от услугите, поради тяхната специфика, цените могат да бъдат обявени за единица време, за изпълнение на определени действия или за цялостен/частичен резултат.

Обявените цени не включват цената на доставката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

Всички цени са с включен 20% ДДС.

ФотоМясто има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,  ФотоМясто има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Цените за обявените услуги са валидни едниствено за поръчки генерирарани от потребителя чрез формите за поръчка в сайта.

 

8. Наличности

Имайте предвид, че Вашите поръчки ще бъдат изпълнявани при наличност на съответните продукти в складовете на ФотоМясто.

В случай, че някой от продуктите не е наличен, операторите на ФотоМясто ще се свържат с Вас в едноседмичен срок от датата на потвърдената посредством формата поръчка, за да Ви предложат алтернативен продукт и да Ви информират за очакваната дата на доставка на поръчания от Вас продукт.

9. Доставка и срокове за изпълнение и изработка

Срокът за изпълнение и изработка на заявките за фотографски услуги и изделия, направени през онлайн платформата е 3 /три/ работни дни , освен ако към услугата или изделието не е посочен друг срок. Този срок подлежи на потвърждение от наша страна. В случай, че сте направили Вашата заявка в извънработно време, срокът започва да тече от момента на получаването и при нас в работно време. Възможно е срокът да бъде удължен при голям обем поръчки, по-голяма натовареност, техническа невъзможност и др. Точното време на изпълнение на поръчката се потвърждава от ФотоМясто след проверка на параметрите на поръчката. ФотоМясто се свърза за потвърждение с потребителя чрез електронната поща, посочена в заявката или чрез други форми на контакт посочени от него. В случай, че в срок от 24 часа от получаване на заявката, не може да бъде осъществен контакт с потребителя,  ФотоМясто има право да анулира направената заявка.

Услуги заявени от потребителят за които той желае  по-кратък срок  на изпълнение от горепосочения подлежат на потвърждение от ФотоМясто и се изпълняват само при техническа възможност. 

Посочените цени в платформата за онлайн услуги не се отнасят за услуги с по-кратък срок на изпълнение!

Продуктите, поръчани чрез ФотоМясто, ще бъдат доставени на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за поръчка адрес чрез куриерска компания СПИДИ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес,ФотоМясто се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, потребителят дължи заплащане на направените разходи за доставката и връщане на стоката обратно на доставчика.

Поръчки за фотографски услуги отговарящи на условията за безплатна доставка се доставят единствено до избран от потребителя офис на куриерска компания СПИДИ.

Срокът за доставка е от два до пет работни дни след подтвърждаването на поръчката в зависимост от графика на куриерската компания населеното място. Заплащането става чрез наложен платеж при получаването на стоките. Цените за доставка  се определят по тарифата на куриерската компания извършваща доставката и зависят от теглото на стоката, стойността на наложения платеж и услугата, която сте избрали.

В случай на комбинирана  поръчка  на стоки от Онлайн магазина  и на изделия/услуги от секция Фотографски услуги, доставката се калкулира в зависимост от теглото, допълнителните услуги /застраховка, чупливост и др./ и обема на пратката. Куриерската услуга в този случай е дължима, независимо дали фотографските услуги включват бонус безплатна доставка!

Доставки се извършват само на територията на Р България.

ФотоМясто прави всичко възможно за спазване на сроковете на доставка, но не носи отговорност за последствията от забавена или неосъществена доставка, когато това е причинено от подизпълнителя, комуто е възложена доставката или от независещи от ФотоМясто, или от подизпълнителя обстоятелства. В случай на забавена или неосъществена доставка, ФотоМясто ще проучи обстоятелствата  за всеки конкретен случай, което може да отнеме до 10 работни дни от датата на постъпване на Вашия сигнал. През този период не е възможно осъществяването на доставката.

Препоръчваме Ви, при получаване на доставката, да проверите незабавно съдържанието на пратката за липси и щети и да ни уведомите за такива възможно най-скоро на e-mail: info@photo-place.org

10. Рекламация и връщане на закупена стока.

1. При констатиране на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

2.При закупуване на продукт втора употреба се извършва тест на място и  последващи рекламации не се приемат.

3. Рекламации на снимки, изделия със снимки и широкоформатен печат:
Поради естеството на цифровите изображения и различните технически параметри на техниката, ФотоМясто няма как да знае как Вие виждате снимките на Вашия монитор, както и не носи отговорност за Вашето субективно възприятие на цветовете. Когато изпращате файлове за копиране, нашата лаборатория не следи поотделно за всеки файл дали е с добра резолюзия, вграден цветен профил и т.н. За Ваше улеснение във секция Помощ видима при поръчка на услуги,  можете да се запознаете с нашите препоръки относно техническите изисквания за печат. Ние гарантираме, че добросъвестно и стриктно спазваме всички технически изисквания на производителите на техника и консумативи, които използваме. Ваша отговорност е да следите за техническите параметри на файловете си, особенно ако са обработвани. Различно копирана снимка в друга лаборатория или по друго време не се приема като основание за рекламация.

В същото време съгласно чл. 57 ал. 2, 3, 13 от ЗЗП изработването на поръчаните от Вас изделия/услуги  е започнало с Ваше изрично съгласие и са изработени съобразно Вашите изисквания. Ето защо съгласно този член те не могат да бъдат отказани.Отказ от стока при онлайн покупка на нови стоки и връщането им е възможно в следните случай:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента. 
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан. 

2. Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с нашия екип  продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 
3. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. 
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача! 

4. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

5. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка

6. Ако цената, която трябва да се плати несъответства на цената на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

11. Гаранция

Всички нови продукти, предлагани от ФотоМясто са  в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт.

Всички продукти втора употреба, предлагани от ФотоМясто са тествани и проверени от специалисти, но нямат гаранция и сервизно обслужване.

12. Авторско право, наказателно право
 
При поръчка на фотографски услуги клиентът е отговорен за съдържанието на трансферираните файлове. За всички задачи, възлагани от клиента  чрез използване на платформата ФотоМясто се приема, че той е собственик на всички необходими авторски права, търговски права и сродни права.
Клиентът сам е отговорен за всички последствия появили се при вероятно нарушаване на тези права.

 

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.